Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын орчин, эрх зүйн зохицуулалт, бизнес эрхлэх боломжийн талаарх гарын авлага

2019-07-03

Үндэсний хөгжлийн газраас эрхлэн гаргасан Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын орчин, эрх зүйн зохицуулалт, бизнес эрхлэх боломжийн талаарх гарын авлага

http://nda.gov.mn/backend/f/2019.pdf